Slyším, tedy čtu, z.s.

Vítejte na webových stránkách projektu „Slyším, tedy čtu“.

Cílem projektu je zprostředkovat nevidomým a slabozrakým knihy, které si sami nemohou přečíst. Snažíme se alespoň malým dílem doplnit současnou nabídku audioknih. Všechny audioknihy jsou zde v plném rozsahu, v podobě, ve které je autoři napsali, bez zkracování textu, ke kterému často dochází v případě komerčních audioknih. Kromě samotných audioknih se věnujeme i osvětové činnosti a na různých akcích provozujeme stánek s hmatovými aktivitami, u kterého si zájemci mohou vyzkoušet, jaké je číst, skládat skládanky, řešit hmatolamy apod. pouze za pomoci hmatu a sluchu.

Knihy pro Vás čteme v Lounech. Jsme v úzkém kontaktu s nevidomou zpěvačkou Blankou Janečkovou, se kterou konzultujeme postup apod., snažíme se, aby knihy byly pro posluchače co nejpříjemnější, na základě toho vybíráme i čtenáře. Začali jsme nahrávat na podzim roku 2013. Během čtení se střídáme, což nevidomým usnadňuje orientaci v textu. Zároveň se tím snažíme přiblížit naše knížky dobrovolnickému čtení „naživo“. Zatím se na projektu vystřídalo kolem padesáti lidí. Naše čtenářská skupina se skládá z dobrovolníků různých povolání, většina z nás pracuje s dětmi, věnujeme se zpěvu, divadlu, hudbě… Mnozí z nás jsou učitelé  a vyučují předměty spojené s výše jmenovanými koníčky.

Od roku 2016 funguje i dětský tým, který pro vás nadšeně čte kratší texty pro děti.

V roce 2017 jsme navázali spolupráci s mladými profesionálními herci, kteří pro nás nahrávají audioknihy v Praze.

Naše audionahrávky jsou určeny pro zdravotně postižené a jsou poskytovány zdarma, v souladu s licencí pro zdravotně postižené, která se nachází v autorském zákonu (z. č. 121/2000 Sb., v platném znění), ustanovení § 38.

 

V části „Ukázky + anotace“ jsou ukázky z audioknih a stručný popis jednotlivých knih, v části „Ke stažení“ pak najdete odkazy na stažení celých nahrávek ve formátu mp3. Ke stažení je zapotřebí přihlásit se ke svému uživatelskému účtu. Uživatelský účet Vám založíme po prokázání, že patříte do cílové skupiny uživatelů, nejlépe zasláním kopie průkazu ZTP či jiného zdravotního potvrzení (stačí naskenovat a zaslat na emailovou adresu romanaannanovotna@seznam.cz). Na každou novou knihu Vás upozorníme e-mailem

Všechny knihy máme k dispozici i na CD (formát mp3; na vyžádání vyrobíme i klasická zvuková CD), která zasíláme také zdarma.

Uživatel se zavazuje k tomu, že s heslem i nahrávkou bude nakládat výhradně v souladu s licencí pro zdravotně postižené:

Licence pro zdravotně postižené

(1) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo

a) výhradně pro potřeby zdravotně postižených, v rozsahu odpovídajícím
jejich zdravotnímu postižení a nikoliv za účelem přímého nebo nepřímého
hospodářského nebo obchodního prospěchu zhotoví nebo dá zhotovit
rozmnoženinu vydaného díla; takto zhotovená rozmnoženina díla jím může být
také rozšiřována a sdělována, pokud se tak neděje za účelem přímého nebo
nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu,

b) výhradně pro potřeby zrakově postižených a nikoliv za účelem přímého nebo
nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu opatří zvukovou složku
zvukově obrazového záznamu audiovizuálního díla slovním vyjádřením obrazové
složky; takto doplněná zvuková složka zvukově obrazového záznamu
audiovizuálního díla jím může být také rozmnožována, rozšiřována a sdělována, neděje-li se tak za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského
nebo obchodního prospěchu.

(2) Do práva autorského nezasahuje také osoba uvedená v § 37 odst. 1,
půjčuje-li originály či rozmnoženiny vydaných děl pro potřeby zdravotně
postižených v souvislosti s jejich postižením.

Registrací uživatel dále uděluje spolku Slyším, tedy čtu, z.s. souhlas se zpracováním osobních údajů:

V souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 zpracovává Slyším, tedy čtu, z.s. osobní údaje uživatelů v tomto rozsahu:

  • jméno, příjmení, údaje o ZTP, ZTP/P či lékařská potvrzení
  • kontaktní údaje – doručovací adresa či e-mail (nutné pro získání nahrávek)

Práva uživatelů jako subjektů osobních údajů:

  • Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz.
  • Uživatel má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

Písemnosti jsou uchovávány tak, aby byl zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na členy spolku, kteří osobní údaje využívají výhradně pro poskytování nahrávek (zasílání CD poštou, upozornění na nové knihy e-mailem). Databáze osobních údajů v počítači je chráněna systémem přístupových účtů a hesel.

 

 

Děkujeme Vám za Váš zájem a přejeme příjemný poslech!

Slyším, tedy čtu, z.s.

IČO: 06162088, č. účtu: 2501258041/2010

Kontakt: Romana Anna Novotná, e-mail: romanaannanovotna@seznam.cz,                     tel.: +420721076280