Slyším, tedy čtu, z.s.

Vítejte na webových stránkách projektu „Slyším, tedy čtu“.

Cílem projektu je zprostředkovat nevidomým a slabozrakým knihy, které si sami nemohou přečíst. Snažíme se alespoň malým dílem doplnit současnou nabídku audioknih. Všechny audioknihy jsou zde v plném rozsahu, v podobě, ve které je autoři napsali, bez zkracování textu, ke kterému často dochází v případě komerčních audioknih. Kromě samotných audioknih se věnujeme i osvětové činnosti a na různých akcích provozujeme stánek s hmatovými aktivitami, u kterého si zájemci mohou vyzkoušet, jaké je číst, skládat skládanky, řešit hmatolamy apod. pouze za pomoci hmatu a sluchu.

Knihy pro Vás čteme v Lounech. Jsme v úzkém kontaktu s nevidomou zpěvačkou Blankou Janečkovou, se kterou konzultujeme postup apod., snažíme se, aby knihy byly pro posluchače co nejpříjemnější, na základě toho vybíráme i čtenáře. Začali jsme nahrávat na podzim roku 2013. Během čtení se střídáme, což nevidomým usnadňuje orientaci v textu. Zároveň se tím snažíme přiblížit naše knížky dobrovolnickému čtení „naživo“. Zatím se na projektu vystřídalo kolem padesáti lidí. Naše čtenářská skupina se skládá z dobrovolníků různých povolání, většina z nás pracuje s dětmi, věnujeme se zpěvu, divadlu, hudbě… Mnozí z nás jsou učitelé  a vyučují předměty spojené s výše jmenovanými koníčky.

Od roku 2016 funguje i dětský tým, který pro vás nadšeně čte kratší texty pro děti.

V roce 2017 jsme navázali spolupráci s mladými profesionálními herci, kteří pro nás nahrávají audioknihy v Praze.

Naše audionahrávky jsou určeny pro zdravotně postižené a jsou poskytovány zdarma, v souladu s licencí pro zdravotně postižené, která se nachází v autorském zákonu (z. č. 121/2000 Sb., v platném znění), ustanovení § 39.

 

V části „Ukázky + anotace“ jsou ukázky z audioknih a stručný popis jednotlivých knih, v části „Ke stažení“ pak najdete odkazy na stažení celých nahrávek ve formátu mp3. Ke stažení je zapotřebí přihlásit se ke svému uživatelskému účtu. Uživatelský účet Vám založíme po prokázání, že patříte do cílové skupiny uživatelů, nejlépe zasláním kopie průkazu ZTP či jiného zdravotního potvrzení (stačí naskenovat a zaslat na emailovou adresu romanaannanovotna@seznam.cz). Na každou novou knihu Vás upozorníme e-mailem

Všechny knihy máme k dispozici i na CD (formát mp3; na vyžádání vyrobíme i klasická zvuková CD), která zasíláme také zdarma.

Uživatel se zavazuje k tomu, že s heslem i nahrávkou bude nakládat výhradně v souladu s autorským zákonem:

Licence pro osoby se zdravotním postižením

§ 39

(1) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo

(a) výhradně pro potřeby osob se zdravotním postižením, v rozsahu odpovídajícím jejich zdravotnímu postižení a nikoliv za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu zhotoví nebo dá zhotovit rozmnoženinu díla; takto zhotovená rozmnoženina díla jím může být také rozšiřována a sdělována, pokud se tak neděje za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, nebo

(b) výhradně pro potřeby osob se zrakovým nebo sluchovým postižením a nikoliv za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu opatří rozmnoženinu zvukově obrazového záznamu audiovizuálního díla slovním vyjádřením obrazové složky nebo doplněním obrazových nebo textových prostředků nezbytných ke zpřístupnění díla těmto osobám; takto doplněné audiovizuální dílo jím může být také rozmnožováno, rozšiřováno a sdělováno, neděje-li se tak za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu.

(3) Do práva autorského nezasahuje osoba, která provozuje televizní vysílání a v souladu se zákonem vysílá pořad29) doplněný zvukovým popisem, jenž slouží ke zpřístupnění pořadu osobám se zrakovým postižením, pokud tato služba není zpoplatněna, nebo neděje-li se tak za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu.

(4) Do práva autorského nezasahuje také osoba uvedená v § 37 odst. 1, půjčuje-li originály či rozmnoženiny vydaných děl pro potřeby osob se zdravotním postižením v souvislosti s jejich postižením.

(5) Ustanovení § 30 odst. 5 se použije přiměřeně.

29) § 2 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

§ 39a

Licence pro určitá užití díla ve prospěch osob se zrakovým postižením nebo osob s jinými poruchami čtení

(1) Oprávněným příjemcem se pro účely tohoto paragrafu a § 39b rozumí osoba, která

a) je nevidomá nebo má jiné zrakové postižení, které nelze běžně dostupnými prostředky kompenzovat nebo zmírnit tak, aby byla schopna číst v podstatě stejným způsobem jako osoba bez tohoto postižení,

b) má poruchu vnímání nebo čtení, která jí znemožňuje číst v podstatě stejným způsobem jako osoba bez takové poruchy, nebo

c) není kvůli tělesnému postižení schopna držet knihu, časopis, noviny nebo obdobnou písemnost nebo s ní manipulovat nebo zaostřit zrak či pohybovat očima v míře normálně přijatelné pro čtení.

(2) Formátově přístupnou rozmnoženinou se pro účely tohoto paragrafu a § 39b rozumí rozmnoženina originálu nebo rozmnoženiny díla v podobě knihy, odborného periodika, novin, časopisu, jiné písemnosti, včetně souvisejících ilustrací, nebo notového záznamu, a to na jakémkoli nosiči, zhotovená v alternativním provedení nebo formátu, které umožňují oprávněnému příjemci číst nebo jinak vnímat dílo stejným nebo v podstatě stejným způsobem jako osobě bez postižení nebo poruchy podle odstavce 1.

(3) Oprávněným poskytovatelem se pro účely tohoto paragrafu a § 39b rozumí ten, kdo poskytuje jako jednu ze svých hlavních činností nebo jako součást svého poslání ve veřejném zájmu, nikoli za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, oprávněným příjemcům vzdělávání, instruktážní výuku, adaptivní četbu nebo přístup k informacím.

(4) Do práva autorského nezasahuje

a) oprávněný příjemce nebo osoba jednající v jeho zájmu, zhotoví-li výhradně pro potřebu tohoto oprávněného příjemce formátově přístupnou rozmnoženinu,

b) oprávněný poskytovatel s bydlištěm nebo se sídlem na území České republiky, který nikoli za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu zhotoví formátově přístupnou rozmnoženinu a tuto rozmnoženinu výhradně pro potřebu oprávněného příjemce rozšiřuje, půjčuje nebo sděluje oprávněnému příjemci nebo jinému oprávněnému poskytovateli s bydlištěm nebo se sídlem na území České republiky

c) oprávněný poskytovatel s bydlištěm nebo se sídlem na území České republiky, který nikoli za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu zhotoví formátově přístupnou rozmnoženinu a tuto rozmnoženinu výhradně pro potřebu oprávněného příjemce rozšiřuje, půjčuje nebo sděluje oprávněnému příjemci nebo jinému oprávněnému poskytovateli s bydlištěm nebo se sídlem na území jiného členského státu Evropské unie nebo na území jiného státu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie28), nebo

d) oprávněný příjemce nebo oprávněný poskytovatel s bydlištěm nebo se sídlem na území České republiky, který nikoli za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu dováží nebo přijímá nebo jinak získává formátově přístupnou rozmnoženinu rozšiřovanou nebo sdělovanou oprávněným příjemcům nebo oprávněným poskytovatelům oprávněným poskytovatelem s bydlištěm nebo se sídlem na území jiného členského státu Evropské unie nebo na území jiného státu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie28).

5) Uplatnění zákonné licence podle odstavce 4 nelze smluvně vyloučit ani omezit.

§ 39b

Povinnosti oprávněného poskytovatele

Oprávněný poskytovatel s bydlištěm nebo se sídlem na území České republiky, který využívá zákonné licence podle § 39a odst. 4 písm. c) nebo d), je povinen

a) formátově přístupnou rozmnoženinu rozšiřovat, půjčovat nebo sdělovat výhradně oprávněnému příjemci nebo jinému oprávněnému poskytovateli,

b) přijmout opatření k zamezení nedovolenému rozmnožování, rozšiřování, půjčování nebo sdělování formátově přístupné rozmnoženiny veřejnosti,

c) věnovat náležitou péči nakládání s dílem a jeho formátově přístupnou rozmnoženinou a vést o tom záznamy a

d) informace o tom, jak dodržuje povinnosti uvedené v písmenech a) až c), zveřejňovat a průběžně aktualizovat na svých internetových stránkách a současně je oprávněným příjemcům poskytovat i jiným vhodným způsobem.

(2) Oprávněný poskytovatel s bydlištěm nebo se sídlem na území České republiky, který využívá zákonné licence podle § 39a odst. 4 písm. c) nebo d), na vyžádání poskytne vhodným způsobem oprávněnému příjemci, jinému oprávněnému poskytovateli nebo autorovi

a) seznam děl, jejichž formátově přístupné rozmnoženiny má k dispozici, včetně uvedení dostupných formátů a

b) názvy a kontaktní údaje oprávněných poskytovatelů, s nimiž spolupracuje při výměně a poskytování formátově přístupných rozmnoženin.“.

Registrací uživatel dále uděluje spolku Slyším, tedy čtu, z.s. souhlas se zpracováním osobních údajů:

V souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 zpracovává Slyším, tedy čtu, z.s. osobní údaje uživatelů v tomto rozsahu:

  • jméno, příjmení, údaje o ZTP, ZTP/P či lékařská potvrzení
  • kontaktní údaje – doručovací adresa či e-mail (nutné pro získání nahrávek)

Práva uživatelů jako subjektů osobních údajů:

  • Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz.
  • Uživatel má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

Písemnosti jsou uchovávány tak, aby byl zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na členy spolku, kteří osobní údaje využívají výhradně pro poskytování nahrávek (zasílání CD poštou, upozornění na nové knihy e-mailem). Databáze osobních údajů v počítači je chráněna systémem přístupových účtů a hesel.

 

 

Děkujeme Vám za Váš zájem a přejeme příjemný poslech!

Slyším, tedy čtu, z.s.

IČO: 06162088, č. účtu: 2501258041/2010

Kontakt: Romana Anna Novotná, Kpt. Nálepky 2238, 44001 Louny

e-mail: romanaannanovotna@seznam.cz, tel.: +420721076280